PL | EN
|

PL | EN
|

Upoważnienie
Zapomniałeś hasła?
Ładowanie...
Zarejestruj się teraz

Rejestracja

Zaloguj się
Ładowanie...
Kośżyk
Twój koszyk jest pusty :(
Kontynuuj zakupy
Złóż zamówienie

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych użytkowników przez MILINAL. Dotyczy ona wszystkich stron internetowych oraz innych usług i ofert firmy MILINAL.

  1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokładamy ogromnych starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
  2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
  3. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Definicje:

-Serwis – sklep online prowadzony pod adresem https://milinal.com/
-Użytkownik –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
-Przetwarzanie Danych osobowych - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie RODO rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
-RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest SO GO SP. Z O.O. z siedzibą przy: ul. KONDUKTORSKA, nr 18, lok. 7, miejsc. WARSZAWA, kod 00-775, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000991641, REGON: 523312499, NIP: 7831865427, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 105 000,00 zł. (zwany dalej MILINAL). MILINAL w dalszej części niniejszego Regulaminu określany będzie łącznie w liczbie mnogiej jako „my”. 

Jak można się z nami skontaktować:
- pod adresem: ul. Konduktorska, nr 18, lok. 7, miejsc. Warszawa, kod 00-775, Warszawa.
- mailowo: [email protected]


II. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zakupy i usługi online.

Twoje dane przetwarzamy w niezbędnym zakresie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz oferowania naszych innych usług takich jak:
a) udostępnianie Serwisów w celu prezentacji i sprzedaży naszych produktów.
b) udostępnianie lokalnych usług, również oferowanych podczas wydarzeń i targów z udziałem MILINAL.
c) realizacja stałych i cyklicznych programów promocyjnych.
d) obsługa zawartych transakcji, w tym na przykład rozliczanie płatności oraz wysyłka towaru.
e) zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta, na przykład z tytułu rękojmi lub zwrotu towaru, zarówno przed jak i po zawarciu umowy sprzedaży, w tym również poprzez kontakt bezpośredni (telefon, e-mail).
f) udostępnianie przez MILINAL własnych: informacji, komunikatów, newsletterów i innej komunikacji bezpośredniej.
g) zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług na każdym poziomie.
h) ocena i mierzalność danych związanych z procesem zakupów w tym zwrotów i dokonywanych anulacji przez Użytkownika.
i) ocena i analiza aktywności i informacji zgromadzonych w ramach prowadzenia konta i dokonywanych przez Ciebie zakupów w serwisie internetowym, w tym w szczególności informacji dotyczących zwrotów w celu prezentowania Ci dostępnych dla Ciebie metod płatności. (Płatności realizowane są przez podmioty współpracujące w tym zakresie z Administratorem). Działanie to nie wpływa istotnie na decyzję dotyczącą Twoich zakupów i nie ogranicza Twojego wyboru co do zakresu nabywanych towarów.
j) oferowanie ta realizacja zniżek oraz rabatów.
k) prezentowanie przez MILINAL własnych produktów na podstawie Twoich upodobań modowych.

W przypadku zawarcia i realizacji umowy oraz udostępniania usług, z których chcesz skorzystać - Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy sprzedaży (tj. art.6 ust. 1 lit.b RODO). W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes MILINAL wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1 lit.f RODO).

2. Prezentacja oferty.

Twoje dane mogą być również przetwarzane do:
a) analizy częstotliwości wyświetlanych w Serwisie produktów oraz prezentacji towarów i usług MILINAL dopasowanych do historii zakupów, zgodnych z Twoimi preferencjami.
b) spersonalizowania oferty marki MILINAL na podstawie udostępnionych przez Ciebie danych.
c) dostosowania widoków na stronie oraz budowania rekomendacji odpowiadającym Twoim upodobaniom modowym.

W tym celu wykorzystujemy dane urządzenia i dane dostępu, jak również analogiczne dane otrzymane od naszych partnerów. Spersonalizowana oferta zapewnia Ci komfortowe i przystępne korzystanie z Serwisu oraz dostępność do wszystkich oferowanych przez nas produktów. Dzięki personalizacji możemy prezentować towary i usługi dopasowane do Twoich potrzeb. Podstawą prawną dla przetwarzania danych w celu dopasowania naszych produktów do Twoich preferencji jest uzasadniony interes MILINAL, którym jest marketing bezpośredni (art.6 ust.1lit.f RODO).

3. Reklama i badania rynkowe, analizy danych.

W ramach analiz danych, w tym badań rynkowych wykorzystujemy Twoje dane na własne potrzeby promocyjne, w celu:

a) tworzenia grup docelowych Użytkowników (również w ramach mediów społecznościowych jak Facebook, Instagram) o podobnych zainteresowaniach i oczekiwaniach, podobnym sposobie korzystania z Serwisu czy dokonywania zakupów (segmentacja).
b) zbierania i przetwarzania informacji dotyczących danych demograficznych, upodobań modowych, zwyczajów w zakresie zakupów i korzystania z Serwisu oraz wykorzystania tych informacji w celu przeprowadzania działań promujących własne produkty i usługi marki MILINAL.
c) rozpoznawania i przewidywania trendów w modzie.
d) budowania prognoz w zakresie zakupów on-line.
e) promowania własnych produktów i usług.
f) planowania i analizy skuteczności działań promocyjnych w ramach grup docelowych.
g) poprawy i dostosowywania działań promocyjnych własnych produktów i usług.

Dzięki temu, możemy prezentować Ci interesujące produkty marki MILINAL zgodnie z Twoimi upodobaniami przy wykorzystaniu danych statystycznych, zagregowanych i zanonimizowanych, jak i danych, które można przypisać do konkretnej osoby poprzez wykonanie dodatkowych czynności. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z uzasadnionego interesu MILINAL, którym jest marketing bezpośredni (art.6 ust.1lit.f RODO).

4. Rozwój produktów i technologii.

Twoje dane wykorzystujemy w celu rozwoju naszych produktów i usług (rozwój technologii, spersonalizowanie usług), co pozwala nam na dopasowaniе oferty odpowiadającej Twoim preferencjom. Wykorzystujemy przy tym zagregowane, pseudonimizowane lub anonimizowane dane, które ułatwiają i przyspieszają rozwiązywanie problemów związanych z zakupami online, a także korzystnie wpływają na poziom obsługi klienta. W ten sposób realizujemy cele w postaci:
a) tworzenia rozwiązań technicznych polegających na eliminowaniu problemów w zakresie wyszukiwania odpowiednich produktów w celu usprawnienia dokonywanych przez Ciebie zakupów;
b) usprawniania kanałów komunikacji z Administratorem poprzez zastosowanie automatycznych rozwiązań kontaktowych (m.in. chatboot).
c) optymalizacji spersonalizowanych usług i technologii w zakresie analizy danych, promocji własnych marki MILINAL oraz zakupów online.
d) rozwoju technologii w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych oraz zapobieganiu oszustwom.
e) optymalizacji procesów biznesowych i logistycznych polegających na przyśpieszeniu i uproszczeniu realizacji zawartych umów oraz oferowanych usług.
f) stałego rozwoju rozwiązań technicznych usprawniających i optymalizujących personalizację oferty.
g) wdrażania i rozwoju rozwiązań pozwalających na zautomatyzowane rozstrzyganie problemów zgłaszanych przez klientów.
h) zapobiegania oszustwom.
i) rozwoju i weryfikacji rozwiązań w zakresie oprogramowania mających na celu optymalizację niezbędnych procesów biznesowych i logistycznych.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uzasadniony interes Administratora polegający na rozwoju produktów i technologii, który jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia działalności i dopasowania oferty zgodnie z Twoimi potrzebami (art.6 ust.1lit.f RODO).

5. Optymalizacja usług.

W celu doskonalenia operacji biznesowych, a także ochrony interesów MILINAL, Twoje dane są przetwarzane poprzez:
a) usprawnienie obsługi klienta przez Biuro Obsługi Klienta, w szczególności poprzez wdrażanie rozwiązań przyspieszających wyjaśnianie zgłaszanych problemów (automatyzacja obsługi).
b) zapobieganie oszustwom.
c) zapewnienia zgodności w zakresie korzystania z praw konsumenta wynikających z zawarcia umowy (reklamacja, prawo zwrotu).
d) prawidłowe wypełnianie obowiązków ciążących na MILINAL w związku z zawieraniem umów sprzedaży (dokumentowanie transakcji i przechowywanie dokumentacji podatkowej
e) wykazanie zgodności w zakresie prowadzonej działalności wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności z zakresu praw konsumenta oraz ochrony danych osobowych.
f) zabezpieczenie roszczeń MILINAL.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uzasadniony interes, polegający na optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku konieczności przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa (m.in. prawo podatkowe, przepisy o ochronie konsumenta), wykazanie zgodności naszych działań z tymi przepisami (art.6 ust.1lit.f RODO).


III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a) rejestrowania Twojego konta w Serwisie:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail.
b) korzystania i zarządzania przez Ciebie kontem w Serwisie:
- imię i nazwisko;
- numer telefonu;
- adres e-mail;
- płeć;
- wiek
- dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
- NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury).
c) otrzymywania informacji (newsletter) o działaniach promocyjnych, ofertach specjalnych:
-adres e-mail;
-nr telefonu;
-data urodzenia.
d) realizacji zawartych przez Ciebie umów sprzedaży zarejestrowanych w Serwisie:
-imię i nazwisko;
-adres e-mail;
-numer telefonu;
-dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
-NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury);
-dane dotyczące zakupów w Serwisie.
e) realizacji umów zawartych bez Twojej rejestracji w Serwisie:
-imię i nazwisko;
-adres e-mail;
-numer telefonu;
-dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
- NIP (w przypadku wystawienia faktury).
f) powiadomienia o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów:
-adres e-mail.
g) umożliwienia dokonania rozliczenia Twoich środków pieniężnych za zwrócony towar:
-nr rachunku bankowego.
h) umożliwienia kontaktu z nami:
-imię i nazwisko;
-dane transakcyjne (adres dostawy, skład zamówienia)
-dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, nr telefonu);


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.


V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.
3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących Ci praw nie wpłynie na dokonane przez nas czynności. Informację dotyczącą realizacji Twojego żądania otrzymasz nie później niż w ciągu miesiąca. Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.


VI. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w najwygodniejszy dla siebie sposób:
-Wiadomości e-mail na adres: [email protected] 
-Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
-Listownie na adres: ul. KONDUKTORSKA, nr 18, lok. 7, miejsc. WARSZAWA, kod 00-775, WARSZAWA.


VII. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

a) istnienia Twojego konta w Serwisie.
b) wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.
c) wynikający z skorzystania z usług Biura Obsługi Klienta (w jakiejkolwiek formie) - 2 lata od każdorazowego kontaktu.
d) prowadzenia działań promocyjnych (newsletter) – do czasu odwołania Twojej zgody.
e) bezpośredniego promowania własnych produktów – do czasu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu.
f) twojego oczekiwania na powiadomienie o dostępności produktu – nie dłużej niż 6 miesięcy od złożenia prośby.
g) działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) - do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.


VIII.  POWIERZENIE PRZETWARZANIA LUB PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym. Są to m.in. pracownicy magazynów. W celu zapewnienia Ci komfortu w korzystaniu z e-sklepu, dane możemy również przekazywać firmom, które świadczą dla nas usługi informatyczne, analityczne (m.in. związane z przygotowaniem spersonalizowanej oferty lub segmentacji użytkowników), dostawcom usług chmurowych (m.in. poprzez korzystanie z oprogramowania umieszczonego na serwerach dostawców), podmiotom wysyłającym korespondencje promującą nasze produkty lub usługi (Newsletter – dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych). Udostępniamy również dane podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy zawartej w Serwisie m.in. firmom kurierskim (InPost) i operatorom płatności (PayPro S.A.). Z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami.
2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
4. Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych stosując skuteczne i odpowiednio dopasowane środki techniczno-organizacyjne.
5. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

Przekazywanie danych poza EOG.

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.


IX. ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM

Aby zapobiegać ryzyku związanemu z naruszeniem bezpieczeństwa danych, dane użytkowników naszych usług są przekazywane w postaci zaszyfrowanej. Dotyczy to zarówno zamówień, jak i logowania na koncie klienta. W tym celu stosujemy system szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Dzięki szyfrowaniu dane są niedostępne dla osób trzecich. Aby dodatkowo chronić się przed atakami z zewnątrz, stosujemy także specjalne technologie zabezpieczające, które nieustannie kontrolują nasze systemy i natychmiast rozpoznają oraz zgłaszają nietypowe sytuacje. Ponadto chronimy nasze systemy poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych klientów przez osoby nieuprawnione. W ten sposób chcemy zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu, ochrona danych użytkowników jest naszym priorytetem.

Równocześnie nie jesteśmy jednak w stanie gwarantować całkowitej ochrony – podobnie jak inne przedsiębiorstwa. Stosujemy procesy techniczne i ręczne w celu zapobiegania oszustwom, aby chronić nas i naszych użytkowników przed niewłaściwym wykorzystaniem ich danych. Jeżeli nasz system bezpieczeństwa podejrzewa próbę oszustwa lub podwyższone ryzyko oszustwa, dany proces jest przekazywany do zespołu ds. oszustw MILINAL w celu weryfikacji ręcznej. Przy uwzględnieniu ryzyka oszustwa podejmowane są odpowiednie działania zapobiegające (np. tymczasowa blokada konta klienta lub ograniczenie dostępnych sposobów zapłaty). Dostawcy ci z pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia gromadzą i przetwarzają dane służące identyfikacji stosowanego przez użytkownika urządzenia końcowego oraz inne dane dotyczące korzystania z witryny internetowej. Nie ma przy tym miejsca przyporządkowanie do konkretnego użytkownika. W ramach procesu zamawiania na naszej stronie internetowej pobieramy z bazy danych dostawcy ocenę ryzyka dla urządzenia końcowego użytkownika. Ta ocena ryzyka dotycząca prawdopodobieństwa próby oszustwa uwzględnia m.in. to, czy urządzenie końcowe łączyło się za pośrednictwem różnych dostawców usług, czy często zmieniały się współrzędne geograficzne urządzenia końcowego, ile transakcji zostało dokonanych za pośrednictwem urządzenia końcowego oraz czy wykorzystywane jest połączenie przez serwer proxy.


X. WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki następujących serwisów społecznościowych: Instagram, Facebook i Youtube. Wyświetlając stronę, Twoja przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych, dzięki czemu otrzymają oni informację o wyświetleniu strony wraz z Twoim adresem IP. Szczegółowe informacje o celu, zakresie i zasadach przetwarzania danych przez ww. serwisy znajdziesz w politykach prywatności ich administratorów.


XI. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Milinal powadzi strony na następujących portalach społecznościowych (dalej: „Portale”):

-Facebook: https://www.facebook.com/milinal.brand
-Instagram: https://www.instagram.com/milinal.pl
-Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYAPl-RLG-ZFaXRAj0RcVdw

Milinal niniejszym informuje, że ma ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez operatorów portali społecznościowych i zasadniczo jednak operatorzy tych Portali decydują o sposobie przetwarzania przez siebie danych. Informujemy w związku z tym, że celem przetwarzania danych na naszych stronach na Portalach jest informowanie potencjalnych klientów Milinal o aktualnych ofertach i promocjach, a także interakcja z osobami odwiedzającymi portale społecznościowe w poszukiwaniu tych informacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania, umożliwienie im wyrażenia swojej opinii na temat Milinal. Podstawę prawną przetwarzania danych na Portalach stanowi artykuł 6 ust. 1 litera f) RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w interesie działań promocyjnych i należytej obsługi osób odwiedzających strony Milinal.